نوع دستگاهی را که میخواهید با آن کار کنید را انتخاب کنید